C C C C A+ A A- X

Конкурс за длъжността "Управител сгради"

Дата на публикуване 13 февруари 2020 Последна редакция 17 юни 2020 Обяви и конкурси Отпечатай

 

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
публикуван на 17.06.2020

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА - СЪБЕСЕДВАНЕ
публикуван на 10.06.2020г.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 публикуван на 21.05.2020г.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността "управител сгради".

 1. Кратко описание на длъжността "управител сгради": Подпомага административният ръководител на съда и съдебния администратор в управлението на сградата, съоръженията, помещенията и инвентара в нея, отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на сградата, помещенията, пристройките и другите съоръжения към нея.
 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 • да имат завършено средно техническо образование в областта на строителството;
 • да имат най-малко 3 години професионален стаж в областта на строителството или строителния контрол;
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия;
 • да притежават отлични познания относно Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки и техните поднормативни актове, както и по общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • да работят със стандартно офис - оборудване;
 • да имат познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • да са комуникативни.
 1. Минимален размер на основната заплата: 824 лв., максимален размер: 1 336 лв.
 2. Необходими документи:

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Първи етап - проверка на документите на кандидатите;
 • Втори етап - писмен тест;
 • Трети етап - събеседване.

Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед № 63/10.02.2020г. на и.ф.адм.ръководител-председателя на съда, публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Враца.

     7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.

 1. Място за подаване на документите:

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

 1. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд - Враца - vratsa-os.justice.bg, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационен център на съда.
 2. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд - Враца и на интернет страницата на съда.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "БЪЛГАРИЯ ДНЕС" БР. 37 от 13.02.2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация