C C C C A+ A A- X

Вещи лица

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2023 г.

Утвърден с решение по протокол от 18.10.2022г., т. 6  на Комисията  по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

(Обн. в ДВ., бр. 9 от 27.01.2023г.)

публикуван на 27.01.2023г.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪКА С ВЕЩИ ЛИЦА.

  На основание чл. 402, във връзка с чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Заповед № 306/03.06.2019г. на заместник на административния ръководител-зам.-председателя на Окръжен съд - Враца в съда е открита процедура за допълване на утвърдения Списък на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца.

      Съгласно чл. 402, ал. 1 от ЗСВ предложенията/заявленията  за изменение и допълнение на  утвърдения  Списък  на вещите лица  се приемат  до 30 септември всяка година.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА – СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2/29.06.2015Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО (ИЗМ. И ДОП. ДВ БР.82/05.10.2018Г.)

 

Заявления за вписване на кандидати за ВЕЩИ ЛИЦА се подават до края на м. септември на настоящата година.

За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:  

 1. заема академична длъжност – "доцент" или "професор" във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
 2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и има най-малко 5 години стаж по специалността;
 3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" и има най-малко 7 години стаж по специалността;
 4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
 5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
 6. e лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

 Лицето трябва да отговаря и на следните условия:

 1. да не е осъждано за престъпление от общ характер;
 2. да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 3. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 4. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 5. да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
 6. да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

             Лицата, които кандидатстват за вписване в Списъка на вещите лица, трябва да представят следните документи:

 • заявление - по образец;
 • лична карта – лично заверено копие;
 • документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата – лично заверено копие;
 • заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или диплома за завършено средно образование; кандидатите, завършили висши учебни заведения в чужбина, представят заверено копие от удостоверение за признаване на диплома за висше образование, при условие че придобитата от него диплома се признава от Република България и е легализирана.
 • документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР (за кандидати, които са служители на МВР) – лично заверено копие ;
 • документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им - при придобита образователно-квалификационна степен "магистър" да има най-малко 5 години по специалността; при придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" да има най-малко 7 години по специалността; при средно образование най-малко 10 години стаж по специалността;
 • свидетелство за съдимост, в което е посочено, че се издава за вписване като вещо лице - оригинал;
 • декларация, че лицето не е поставено под запрещение - по образец;
 • декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата - по образец;
 • декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица - по образец;
 • документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава - заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висши училища, професионални организации или учреждения по силата на закон, с които документи се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
 • разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария - лично заверено копие;
 • удостоверение за достъп до класифицирана информация - лично заверено копие;
 • актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;
 • декларация - съгласие за обработка на лични данни – по образец;
 • електронен носител - CD- съдържащ заявлението и всички приложени документи към него.

 

            Образци на документи за попълване:

 

            ДОКУМЕНТИТЕ се подават в Регистратурата на Окръжен съд - Враца или ако не сте от Община Враца чрез съответния районен съд от Врачански съдебен район (РС-Бяла Слатина, РС-Козлодуй, РС-Мездра и РС-Оряхово) или по пощата. Срокът за подаване е до 30 септември на всяка текуща година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация