C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд - Враца има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

 Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 29

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: vratsa-os@justice.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Ана Ангелова-Методиева

Електронна поща: angelova_ana@mail.bg


Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

1.Регистър "Персонал"

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Окръжен съд - Враца, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в съда. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на съда и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, НОИ, Сметна палата, ГД "Инспекция по труда" и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Окръжен съд - Враца осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

 1. Регистър "Страни и участници в съдебни производства"

Регистърът е съвкупност от деловодните книги (азбучен указател; описна книга; книга за открити заседания; книга за закрити и разпоредителни заседания; книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения и т.н.), водени на хартиен и електронен носител в отделните служби на съда (регистратура, деловодства, архив и съд.секретари), както и постановяваните съдебни актове по делата.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на страните по делата. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус – кръвна картина, ДНК. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.

 1. Регистър на "Юридически лица с нестопанска цел"

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на представляващите юридически лица с нестопанска цел, за членовете на управителните и контролните им органи. Обработваните данни включват физическа и социално-икономическа идентичност. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.

 

 1. Регистър "Вещи лица и съдебни преводачи"

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – вещи лица и съдебни преводачи, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Наредба № 2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Наредба № Н-1/16.05.2014г. за съдебните преводачи, Закона за счетоводството и др.

 1. Регистър "Съдебни заседатели"

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност. За тези цели се обработват данните на физически лица – съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017г. за съдебните заседатели.

 1. Регистър "Жалбоподатели"

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при постъпване на жалби, предложения и сигнали до съда. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Административно процесуалния кодекс.

 1. Регистър "Контрагенти"

Регистърът е съвкупност от проведените обществени поръчки;  предоставените оферти за услуги или материали и от сключените договори.

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора в провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, при сключване на договори. За тези цели се обработват личните данни на лица. Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/ и социално-икономическа идентичност (текущо финансово състояние, участие в сдружения). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и т.н.

 Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 1. Регистър "Достъп до обществена информация"

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора при предоставяне на обществена информация, в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за достъп до обществена информация. Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа идентичност на отделни лица. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за достъп до обществена информация.

 Видеонаблюдение

В Окръжен съд - Враца се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ "Охрана" към ГД "Охрана" – Министерство на правосъдието. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 30 календарни дни. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на Окръжен съд - Враца се извършва чрез обработващ лични данни от ОЗ "Охрана", към ГД "Охрана" – Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

 Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на обществената информираност на децата, Окръжен съд - Враца участва в Образователната програма "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие". Отворени съдилища и прокуратури“. В тази програма Окръжен съд - Враца дава възможност за изява сред учениците, като се организират конкурси за есета, рисунки и др.

 Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.

 Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд - Враца.

Окръжен съд – Враца разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия;
 • банки, при възникнало законово или договорно задължение;
 • пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

Окръжен съд - Враца извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участник на лице от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд - Враца действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.

Права на физическите лица

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Окръжен съд – Враца писмено или по електронен път, което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Окръжен съд – Враца.

Право на жалба.

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, както и съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, когато ви е ограничено правото на достъп до данните и информацията отнасяща се за целите, за които се обработват личните данни; за правото на жалба до комисията, съответно до инспектората и координатите им за връзка; за правото да се изиска от администратора достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано със субекта на данните; за правното основание за обработването на личните данни; за срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок и когато е приложимо информация за получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации, Вие имате право, съгласно чл. 54, ал. 3 от Закона за защита на личните данни да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, до Инспектората към Висш съдебен съвет или да търсите защита по съдебен ред.

 В случаите на отказ от страна на Администраторът на лични данни да коригира, допълни, изтрие или ограничи обработването на лични данни, всяко засегнато лице може да упражни правата си на информация, на достъп до данните, както и правото на коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни чрез Инспектората към Висш съдебен съвет.

От какви източници получаваме лични данни.

Обработваните от Окръжен съд – Враца лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

 

                                                                       ИЗГОТВИЛ: ..........п..не..се..чете..................

                                                                                              (А. Ангелова, длъжностно лице

                                                                                              по защита на данните)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация