C C C C A+ A A- X

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

Дата на публикуване 10 декември 2018 Последна редакция 31 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За заемане на 2 (две) освобождаващи се щатни бройки за длъжността "съдебен деловодител".

 1. Кратко описание на длъжността "съдебен деловодител": Окомплектова образуваните и разпределени на съдията-докладчик входящи документи; извършва вписвания в съответните деловодни книги; подрежда и докладва на съдията-докладчик новопостъпили документи към висящите дела; изпълнява разпореждания на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания; следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите-докладчици и изпълнява техните указания; организира и поддържа подреждането на делата в деловодството; предоставя справки по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията-докладчик, по които са постъпили жалби; проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-докладчик; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.
 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 • да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър";
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия;
 • да имат отлични познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис - оборудване;
 • да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата;
 • да са комуникативни.
 1. Предимства: Наличие на опит при изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "съдебен деловодител".
 2. Минимален размер на основната заплата: 621 лв. и възнаграждение за ранг 25 лева.
 3. Необходими документи:

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Първи етап - проверка на документите на кандидатите;
 • Втори етап - писмен тест и практически изпит;
 • Трети етап - събеседване.

Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед № 728/06.12.2018г. на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Враца.

7 Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.

 1. Място за подаване на документите:

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

 1. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд - Враца - както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационен център на съда
 2. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд - Враца и на интернет страницата на съда.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "КОНКУРЕНТ" БР. 234/10.12.2018Г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация